iStrojírenství
rámečekNovinkyrámeček
rámečekVýrobarámeček
rámečekAutomatizacerámeček
rámečekEnergetikarámeček
rámečekLogistikarámeček
rámečekITrámeček
rámečekMateriályrámeček
rámečekTechnikarámeček
rámečekByznysrámeček
rámečekVidearámeček
rámečekKalendářrámeček
rámečekFirmyrámeček
 
 

18. MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH 2011

V Slovenskej republike má odvetvie strojárstva tradičné zázemie, čo s premyslenou stratégiou vytvárania podmienok pre investorov, prináša aj pre slovenských výrobcov efekt rozšírenia možností výrobnej i obchodnej spolupráce. Spracovateľský priemysel a v rámci neho i strojárstvo, majú v rozvinutom hospodárstve nezastupiteľnú úlohu, pretože patria k rozhodujúcim zdrojom tvorby hrubého domáceho produktu.

Organizátor veľtrhu: 
Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 

Spoluorganizátori:
Zväz strojárskeho priemyslu SR, Bratislava
Slovenská zváračská spoločnosť, pobočka Trnava
Slovenská zlievarenská spoločnosť, pobočka Trnava                                                                                             

Miesto konania:          
Areál Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 

Termín konania:               
24. – 27. 5. 2011  denne  9.00 – 18.00 hod. (27. 5. do 15.00 hod.)

1. CHARAKTERISTIKA PODUJATIA

V dňoch 24. – 27. 5. 2011 sa uskutoční na výstavisku Agrokomplex v Nitre 18. ročník Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre, s ktorým sa súbežne prezentujú i technologicky previazané odvetvia - zváranie, zlievanie, metalurgia, plasty pre strojárstvo, elektrotechnika, meranie, regulácia a automatizácia. Predstavuje najvýznamnejšiu prehliadku strojárskej produkcie v Slovenskej republike. Zúčastnené firmy majú počas 4 dní možnosť prezentovať svoje výrobky a porovnať ich s úrovňou domácej a zahraničnej konkurencie. Na organizácii sa aj v tomto roku spolupodieľajú Zväz strojárskeho priemyslu SR (ZSP SR), Slovenská zváračská spoločnosť, pobočka Trnava a Slovenská zlievarenská spoločnosť, pobočka Trnava. K významným vystavovateľom patria aj jeho členské organizácie. Za uplynulé roky veľtrh dosiahol vysoký kredit a stal sa súčasťou európskych kalendárov strojárskych výstav a veľtrhov.

2. TEMATICKÉ VÝSTAVY VEĽTRHU

Podujatie je koncipované ako všeobecný strojársky veľtrh. V rámci tejto všeobecnej platformy je rozčlenené do 23 základných  komoditných skupín, z ktorých niektoré sú označené ako tematická výstava veľtrhu. 

V tomto roku sú súčasťou veľtrhu 4 tematické výstavy:

 

EUROWELDING     -    17. ročník medzinárodnej výstavy zvárania a technológií pre zváranie, 

CAST–EX                 -    17. ročník medzinárodnej výstavy zlievania, hutníctva a metalurgie, 

CHEMPLAST         -    15. ročník medzinárodná výstava plastov pre strojárstvo,

EMA                          -    11. ročník medzinárodnej výstavy elektrotechniky, merania a automatizácie

 

Všetky uvedené tematické výstavy svojim rozsahom patria medzi najväčšie špecializované výstavy na Slovensku.

Komoditné členenie veľtrhu je nasledovné:

Pavilóny              

A - tematická výstava EMA 
B - tematická výstava CAST - EX
C - tematická výstava CAST–EX
F - tematická výstava EMA a manipulačná technika, a CAD systémy pre strojárstvo
K - Kongresové centrum
M1 - obrábacie, tvárniace stroje a príslušenstvo
M3 - armatúry, čerpadlá, vzduchotechnika, hydraulika
M4 - ložiská, tesnenia, časti strojov, tematická výstava CHEMPLAST
M2 - obrábacie, tvárniace stroje a príslušenstvo
M5 - tematická výstava EUROWELDING, povrchové úpravy

Vonkajšie výstavné plochy sú komoditne členené  podľa najbližšieho pavilónu.

3. PLOCHY A VYSTAVOVATELIA

V tomto roku je prihlásených viac ako 430 vystavovateľov a spoluvystavovateľov, ktorí zastupujú ďalších cca 200 firiem z mnohých krajín najmä zo Slovenska, Českej republiky, Rakúska, Nemecka, Švajčiarska, Talianska, ale aj zo zámorských štátov ako napr., Japonsko Tajwan, Čína. Uvedené firmy budú vystavovať na celkovej ploche viac ako 23 000 m2.

Medzi najväčších vystavovateľov patria: AMZ Slovakia, s. r. o., Považská Bystrica; BOST SK, a. s., Trenčín; CANMET, s. r. o., Bratislava; DMG Czech, s. r.o., Trenčín; ENGEL Austria GmbH; INDUSTRIA Slovakia, s. r. o., Nová Dubnica; MIKRON Slovakia, s. r. o., Nové Zámky; MILENIUM stavebné stroje, s. r. o., Kľak; NORWIT Slovakia,s. r. o., Poprad; REXROTH BOSCH GROUP (D); SCHNEIDER Slovensko, Tlaková vzduchotechnika, s. r. o. Nitra; TRUMPF SLOVAKIA, s. r. o., Košice.

4. ODBORNÝ SPRIEVODNÝ PROGRAM

Organizátori spolu s odbornými inštitúciami pripravili viacero podujatí:

INOVÁCIE AKO MOTOR KONKURECIESCHOPNOSTI

Celoštátna konferencia o inováciách, spojená s odovzdávaním ocenení

„Inovatívny čin roka 2011“

Dátum: 24. 5. 2011

Miesto: Pavilón K – Kongresové centrum výstaviska Agrokomplex

ELECTRON 2011

15. ročník celoštátnej konferencie pre pracovníkov v elektrotechnických odboroch s medzinárodnou účasťou

Dátum: 25. 5. 2011

Miesto: Pavilón K – Kongresové centrum výstaviska Agrokomplex

KVALITA A SPOĽAHLIVOSŤ TECHNICKÝCH SYSTÉMOV

6. ročník vedeckej konferencie

Dátum: 25. 5. 2011

Miesto: Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra
 

Valné zhromaždenie členských firiem Sekcie výrobných strojov a náradia

Dátum: 25.5.2011

Miesto: Pavilón K – Kongresové centrum výstaviska Agrokomplex

 

NOVINKY vo zváraní a NDT

Seminár, zameraný na aktuálne zmeny legislatívy vo vzťahu na technológie spájania

Miesto konania: Pavilón K - kongresové centrum výstaviska

Dátum konania: 25.-26.5. 2011

 

NOVÉ TRENDY V KONŠTRUOVANÍ A V TVORBE TECHNICKEJ

DOKUMENTÁCIE 2011

Dátum: 26. 5. 2011

Miesto: Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra

 

Projekt „ReSmes – zodpovedné malé a stredné podniky na Slovensku“

Nadácia PONTIS, Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania a Slovenská obchodná a priemyselná komora

Dátum: 26.5.2011

Miesto: Pavilón K – Kongresové centrum výstaviska Agrokomplex
 

Engineering 2011

medzinárodný strojársky kooperačný deň so zameraním na strojársky a automobilový priemysel

Dátum: 26.5.2011 od 9,00 h.  

Miesto: Západoslovenská Koliba výstaviska Agrokomplex

Kontakt: BIC, s.r.o. Bratislava

E: kopkas@bic.sk

M: 0905 / 841 259 

5.  Súťaž o ceny veľtrhu 

V rámci veľtrhu sa uskutoční aj ocenenie prihlásených exponátov do súťaže o ceny Medzinárodného strojárskeho veľtrhu. A budú sa udeľovať ceny v rámci tematických výstav EUROWELDING, CHEMPLAST, EMA.

Hodnotenie výrobkov vykoná ako každoročne hodnotiteľská komisia zložená z odborníkov z oblasti strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky. V každej kategórii bude ocenený jeden výrobok a to cenou veľtrhu spolu s diplomom, resp. čestným uznaním. Ceny a diplomy budú odovzdané 24. mája 2011. Organizátor veľtrhu a zároveň vyhlasovateľ súťaže garantuje zverejnenie výsledkov hodnotenia exponátov v oznamovacích prostriedkoch. Ocenené výrobky budú počas veľtrhu označené. Súťaž možno považovať za prestížnu z hľadiska možnosti používať túto cenu ako aj diplom k ďalšej propagácii výrobku.

Zväz strojárskeho priemyslu SR udelí 24.mája 2011 ocenenenia „Strojársky výrobok roka 2010“. Cieľom súťaže o „Strojársky výrobok roka 2010“, bude vyhodnotiť najlepšie strojárske výrobky za rok 2010, vyrobené na Slovensku, verejne ich oceniť medailou a takto propagovať výrobné a predajné aktivity slovenských výrobcov. Organizátorom je Zväz strojárskeho priemyslu SR. O titul sa môžu uchádzať v Slovenskej republike registrované výrobné organizácie (právnické osoby) so svojím sériovo vyrábaným výrobkom, ktorého krajinou pôvodu je Slovenská republika.

Budú tiež ocenené výrobky prihlásené do súťaže „Inovatívny čin roka 2010“, ktorú vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR a agentúra SIEA. Súťaž je organizovaná v štyroch kategóriách: výrobková inovácia, technologická inovácia, inovácia služby (netechnologický proces) a medzinárodná kooperácia. Hodnotiteľská komisia bude brať do úvahy novosť produktu, procesu, služby a na originalitu. Bude prihliadať na prínos pre spotrebiteľa, vplyv na trh, podnikateľskú činnosť, národné hospodárstvo a ekológiu.           

 

6. VÝVOJ PRIEMYSLU A STROJÁRSKEHO ODVETVIA V SR 

Strojárstvo sa v uplynulom roku dostalo do nelichotivej situácie a bolo výrazne postihnuté dosahmi hospodárskej krízy. Slovensko je silne proexportne orientovaná krajina a v mnohom závisí od odberateľov zo západných krajín. Odborníci sa domnievajú, že situácia sa bude miernym tempom zlepšovať najmä ku koncu tohto roka. Viditeľné oživenie by mohlo prísť v rokoch 2011 a 2012.

Jedným z dôležitých prvkov oživenia strojárskeho odvetvia môžu byť nové typy investícií, ktoré by mali byť zamerané na výskum a vývoj. 

Je to kľúčové odvetvie i v EÚ

Strojárske odvetvie patrí medzi kľúčových hráčov vývoja ekonomiky Európskej únie. Strojárstvo je najväčším zamestnávateľom, pričom v roku 2007 bolo priamo v strojárstve zamestnaných približne 3,25 milióna pracovníkov. Strojárstvo v EÚ malo stabilný rast od roku 1990 až do roku 2007 a predstavovalo približne 9,78 percenta hodnoty celkovej priemyselnej výroby v Európskej únii.

Strojárstvo  je  považované za cyklické priemyselné odvetvie, ktoré v mnohom závisí  od  investičných  cyklov  a  požiadaviek  klientov,  mnohí  z  nich    práve vo výrobnej sfére.

Výdaje na výskum a vývoj v strojárstve sa do roku 2007 pohybovali vo výške dvoch percent obratu v sektore, čo bolo relatívne nízke. V súčasnosti sa podmienky v strojárskom odvetví musia meniť aj v tejto oblasti. Výskum a vývoj sa stávajú kľúčovými pre samotných zákazníkov, ale aj v konkurenčnom boji nielen                            s Japonskom a USA, ale aj s Čínou a Indiou a ďalšími krajinami najmä na ázijskom kontinente. Výskum a vývoj sú preto potrebné racionalizovať a hľadať štíhle modely pre vývoj a nástup nových technológií a zavádzanie inovácií v strojárskych podnikoch.

Optimalizácia výskumu a vývoja sa integruje so znižovaním nákladov. Náklady na inovácie a nižšie náklady na výskum a vývoj budú mať dôležitú úlohu pri budúcom vývoji strojárskeho priemyslu. Zvyšujúca sa technologická komplexnosť, ktorá ovplyvňuje vývoj a výrobné náklady, je jedným z dôvodov ďalšieho hľadania optimálnych a efektívnejších riešení úspornejšieho nakladania s finančnými zdrojmi v podnikoch.

Priorita je daná znižovaním nákladov

V situácii, keď sa spomalenie ekonomiky prejavilo vo všetkých priemyselných odvetviach a po celom svete sa znižovanie nákladov stáva prioritou viac ako kedykoľvek predtým, je potrebné nájsť nové riešenia a použiť overené strategické postupy manažmentu nákladov v nových podmienkach.

Strojárstvo tak postupne naberie nové kontúry najmä v súvislosti so zavádzaním štíhlych a optimálnych výrobných procesov, intenzívnejšieho záujmu o inovácie a možnosti na vytváranie nových korporácií, spolupráce a budovanie sietí.

Krízové obdobie by malo byť obdobím nielen prežitia, ale aj zdrojom nových myšlienok, inšpirácií, tvorby nových obchodných modelov a aj zdrojom nových obchodných príležitostí.

 

Základné ekonomické údaje za slovenské strojárstvo sú za minulý rok v porovnaní s rokom 2009 nasledovné:

 

Tržby (tis. €)

 

2009

2010

Index

Domáci trh

4 076 606

5 510 658

1,35

Zahraničie

10 455 403

13 791 473

1,32

Spolu

14 532 009

19 791 130

1,33

Počet zamestnancov

128 256

127 778

0,996

Pridaná hodnota

medziročne nárast o 26%

 

Z uvedenej tabuľky vyplýva, že tržby na domácom trhu vzrástli absolútne o 1 434 052 tis. EUR, čo je nárast o 35 %, do zahraničia narástli o 3 336 070 tis. EUR, čo je nárast o 32%. V odvetví Strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky bolo v roku 2010 zamestnaných 127 778 zamestnancov, čo bolo o 478 menej, ako v roku 2009. Medziročný nárast 2010 / 2009 pridanej hodnoty bol 26%.

 Článek zveřejnila firma:
AGROKOMPLEX - VÝSTAVNÍCTVO NITRAHodnocení: 4.67
Nezajímavý | Průměrný | ZajímavýNa začátek | Zpět


 
 
Reklama:

Facebook:

iStrojírenství.cz
iStrojírenství na Facebooku
Kontakt:

Telefon +420 587 407 396
Email info@istrojirenstvi.cz

Kontaktujte násDoporučte nás Přidat k oblíbeným Reklama